REKLAMA

AUTOREKLAMA

AKTUALNOŚCI

PROŚBA O PRZESTRZEGANIE REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy Jagiellońskiej 20 oraz Biuro Obsługi Mieszkańców nr 4 zwraca się z prośbą o przestrzeganie Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, osób wraz z nimi zamieszkałych, najemców, podnajemców, użytkowników lokali oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości wspólnej położonej przy ulicy Jagiellońskiej 20 w Kielcach.

 

Przypomina się jednocześnie, że wszelkie przypadki naruszenia regulaminu będą zgłaszane do służb porządkowych tj. Straży Miejskiej oraz Policji w celu wyegzekwowania zapisów uwzględnionych w Regulaminie Porządku Domowego. W szczególności dotyczące dewastacji części budynku takich, jak klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia użytku wspólnego, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenia budynku w tym zieleni. Nadmieniamy, że właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania - zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z jego lokalu w tym gości. Odpowiada również za przestrzeganie Regulaminu przez osoby, najemców, podnajemców jego lokalu lub innych użytkowników lokalu oraz przez zaproszonych przezeń gości.

 

Przypominamy również, że:

- właściciel lub najemca lokalu jest zobowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy. Odpowiedzialność właściciela lub najemcy i pełnoletnich osób z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna;

 

- pozostawianie niezamkniętych drzwi wejściowych na klatki schodowe i na korytarze piwniczne oraz wpuszczanie na posesję osób o niesprawdzonej tożsamości jest surowo zabronione;

 

- zobowiązuje się mieszkańców do nie otwierania drzwi klatek schodowych domofonem osobom nieznanym, w tym także domokrążcom i osobom oferującym usługi mieszkańcom;

 

- właściciel lokalu jest zobowiązany powiadomić Zarząd Wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu ze wskazaniem osoby dzierżawcy lub najemcy;

 

- właściciel lokalu jest zobowiązany powiadomić Zarząd Wspólnoty w kwestiach dotyczących ilości osób zamieszkujących lub użytkujących lokal, a w szczególności o zmianach w zakresie prawa własności, zmianach umów najmu lub dzierżawy;

 

- osoby dokonujące remontów i napraw są obowiązane przeprowadzać je tak, aby w możliwie najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z nieruchomości innym użytkownikom. Pozostali użytkownicy, a zwłaszcza bezpośrednio narażeni na negatywne skutki remontów, powinni być o nich uprzedzeni z należytym wyprzedzeniem;

 

- gruz i inne odpady z prac remontowych podlegają niezwłocznemu wywozowi na koszt osoby przeprowadzającej remont;

 

- właściciele psów zobowiązani są do zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu, a w szczególności przez przestrzeganie zakazów dotyczących puszczania psa samopas lub bez dozoru. Właściciel psa zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczenia spowodowanego przez psa na klatce schodowej, w innych pomieszczeniach wspólnego użytku, na chodnikach i ulicy;

 

- instalowanie na dachu lub zewnętrznej elewacji budynku anten jest dozwolone za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej;

 

Jednocześnie informujemy, że klucze do pomieszczeń technicznych i innych zabezpieczeń urządzeń technicznych znajdują się w Biurze Obsługi Mieszkańców nr 4.

 

Przypominamy, że w sprawach dotyczących nieruchomości i mieszkańców należy kontaktować się z Biurem Obsługi Mieszkańców Nr 4 mieszczącym się w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 62 C (tel. 41 345 07 86 lub 41 366 08 74) lub bezpośrednio z administratorem budynku, którym jest Edyta Sibera-Połowniak (tel. 41 345 07 86, tel. kom. 691 420 228). Szczegóły dotyczące sposobów kontaktu dostępne są tutaj

 

W sytuacjach awaryjnych należy się kontaktować z pogotowiem technicznym pod numerami telefonów 41 361 18 33 lub 601 312 420 (czynne całą dobę).

 

PEŁNY TEKST REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO W NIERUCHOMOŚCIACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGM SP. Z O. O. 

NAPISZ DO NAS


Uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką